TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH CAVALIADA LUBLIN 2019

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 42.310.200,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488, zwane dalej MTP.

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność
  za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp.
  z o.o., jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu  do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”),
  z wykorzystaniem Sprzętu.

  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu http://www.live.cavaliada.pl/

  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wybranego konkursu lub konkursów udostępnianych Użytkownikowi, rozgrywanych w ramach Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich Cavaliada Lublin 2019.

  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez MTP, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji,
  w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie
  w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.

  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz MTP w kwocie 19,90 PLN (brutto), z tytułu świadczenia Usługi PPV jednego dnia lub 24,90 PLN (brutto) z tytułu świadczenia Usługi PPV przez wszystkie cztery dni Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich Cavaliada Lublin 2019, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  • 3.1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  • 3.2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej http://www.live.cavaliada.pl/ 
  • 3.3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie http://www.live.cavaliada.pl/ oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych payu.com. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu payu.com. Użytkownik otrzyma kod dostępu do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie http://www.live.cavaliada.pl/ Zamówienia mogą być składane godzinę przed rozpoczęciem transmisji.
  • 3.4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie http://www.live.cavaliada.pl/
  • 3.5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  • 3.6. Zakupiony kod dostępu umożliwia jednodniowy bądź czterodniowy dostęp do usługi transmisji konkursu bądź konkursów udostępnianych Użytkownikowi przez MTP w systemie PPV.
  • 3.7. Zakupiony Kod Dostępu ważny jest przez pierwsze 24 godziny od momentu jego otrzymania.
  • 3.8. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku
   (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od MTP.
  • 3.9. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.
  • 3.10. Zakupiony jeden kod dostępu może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  • 3.11. MTP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  • 3.12. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

 4. PŁATNOŚĆ
  • 4.1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu payu.com. Za dokonania opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system payu.com.
  • 4.2. MTP nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie payu.com.
  • 4.3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu,powodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
  • 4.4. W przypadku woli otrzymania faktury VAT za dokonaną płatność należy wysłać maila, podając numer płatności oraz dane do faktury, na adres info@grupamtp.pl.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 5.1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych MTP.
  • 5.2. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.live.cavaliada.pl .
  • 5.3. Korzystanie z Usługi dozwolone jest wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  • 5.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2019 r.
  • 5.5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych MTP. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby MTP przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Każdy Użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby MTP. W celu realizacji płatności dane osobowe użytkownika zostaną udostępniane PayU SA, która jest również Administratorem Danych Osobowych.

 6. REKLAMACJA
  • 6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   >  w momencie niedostępności systemu http://www.live.cavaliada.pl/lub jego awarii.
   >  nie otrzymania kodu aktywacyjnego
  • 6.2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie http://www.live.cavaliada.pl/ przy użyciu wygenerowanego kodu aktywacyjnego.
  • 6.3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od MTP.
  • 6.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  • 6.5. Reklamacje można składać pod adresem reklamacje@mtp.pl
  • 6.6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego kodu.

 7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  • 7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu dla Zwiedzających Targi i inne Wydarzenia Organizowane przez MTP dostępnego
   na stronie www.mtp.pl oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • 7.2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
  • 7.3. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
  • 7.4. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny 61 869 20 00
   lub e-mailowy na adres: info@mtp.pl.

SPONSOR GŁÓWNYPARTNER STRATEGICZNYORGANIZATORW razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: bok@ppv-stream.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl